Obowiązek informacyjny

nelasport » Obowiązek informacyjny

Подать заявку на кредит онлайн выставлено

Естественно, точные условия вашего кредита в первую очередь зависят от вашего личного кредита и вида кредита. Просто подать заявку на плохую кредитную личную ссуду онлайн. Возможно также использовать кредит для погашения ваших текущих долгов. Излишне говорить, что ссуды иногда могут быть немного сложнее, поэтому продолжайте читать, если хотите узнать о различных переменных, которые помогут вам понять, как работает калькулятор ссуды. Прежде вы начали пытаться найти плохой кредит личный кредит.

OBOWIĄZEK INFORMCYJNY

Wobec klientów

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy podpisujesz umowę lub kiedy przekazujemy Ci informacje o Naszej ofercie, przekazujesz nam swoje dane osobowe ( np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. Obowiązku informacyjnego.

Podstawa Prawna obowiązku informacyjnego: art.13 14 Rozporządzenia PE i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NELASPORT ul.: Dzieci Polskich 15 m 52, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Przykład:

Przetwarzanie danych może oznaczać skorzystanie z Twojego adresu pocztowego lub mailowego, kiedy chcemy przesłać Ci fakturę lub odpowiedz w jakiejś sprawie.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

cel Wymóg ustawowy Wymóg umowy Warunek zawarcia umowy  
Zawarcie i realizacja umowy ü    ü    ü     
Sprzedaż produktów i usług ü    ü    ü     
Świadczenie usług ü    ü    ü     
Obsługa płatności ü    ü    ü     
Prowadzenie działań marketingowych   ü    ü     
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń ü    ü    ü     
Archiwizacja danych i dokumentów ü    ü    ü     
Udzielenie odpowiedzi na pisma wnioski i reklamacje ü    ü    ü     

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • wyrazisz zgodę;
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NELASPORT, wynikającego w szczególności z przepisów;

– ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa:

 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NELASPORT przez stronę trzecią.

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • odmowa zawarcia umowy;
 • brak możliwości korzystania z kreślonych usług;
 • utrudniona realizacja umowy.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywania danych przez określony czas ) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:

 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności – 5 lat od końca okresu podatkowego;
 • dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat;
 • dane dotyczące wyroków sądowych ( nadużycia ) – 10 lat od wydania wyroku;
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Przekazywanie danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji usług lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Przykład: w celu rozliczenia dokumentu księgowego za dostarczone usługi przekażemy Twoje dane osobowe oraz szczegóły rozliczeniowe do urzędu skarbowego.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi;
 • banki;
 • Biura Informacji Gospodarcze i Biura Informacji Kredytowej;
 • nabywcy wierzytelności;
 • kancelarie prawne;
 • urzędy skarbowe;
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z NELASPORT ( np. obsługa systemów IT , windykacja należności, biura rachunkowe );
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa ( w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich ( tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniają odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Pozostałe informacje

 Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować , sprostować, przenieść usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Zasady prywatności związane z serwisem internetowym www.nelasport.pl opisuje regulamin wraz z polityką cookies dostępne na stronie internetowej www.nelasport.pl.

Jeśli masz wątpliwości , czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez NELASPORT, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.